Allmänna villkor

Användarvillkor för dig som använder Vårduppdrags digitala plattform

Vårduppdrag Sverige AB, (org. nr. 559062-4911) nedan benämnt ”Vårduppdrag”, tillhandahåller en onlinebaserad tjänst (”Tjänsten”) och webbplats (Webbplatsen) för bemanning av vårdpersonal på internet. I det följande anges de villkor (”Villkor”) som gäller för Tjänsten. Genom att registrera ett konto hos Vårduppdrag (“Kontot”) och acceptera Villkoren blir användaren automatiskt kund (”Kunden”) och bunden av detta avtal (”Avtal”). Vårduppdrags Kunder består av två parter (”Kundpart”):

 • Löntagare och konsulter med egna bolag som är intresserade av att arbeta inom hälso-och sjukvården (”Uppdragstagare”).
 • Vårdgivare som erbjuder lediga jobbuppdrag (”Uppdrag”) inom hälso-och sjukvården (”Uppdragsgivare”).

Dessa användarvillkor ersätter inte på något sätt avtalen som ingås direkt mellan Uppdragsgivare och Uppdragstagare inför varje nytt uppdrag (”Uppdragsavtal”). Om ingenting annat överenskommits skrivs alla Uppdragsavtal i Tjänsten direkt mellan Uppdragstagare och Uppdragsgivare. Villkoren i dessa Uppdragsavtal bestäms av Kundparterna och skall följa svensk lag.
Om ingenting annat överenskommits gäller Vårduppdrags Villkor för alla Kunder. I fall då Villkoren skiljer sig för Uppdragstagare och Uppdragsgivare kommer detta upplysas om.

Avtalets innebörd

A. Allmänt

A1. Avtalet möjliggör för Kunden att få tillgång till Tjänsten, vilket innefattar Vårduppdrags webbplats, plattform samt omkringliggande tjänster och uppdateringar. Med Tjänsten kan Kunden bland annat tillgodogöra sig följande tjänster: skapande och bokning av konsultuppdrag, hantering och administrering av tidrapporter, digital avtalssignering samt fakturering.

A2. Härigenom godkänner Kunden även att upplysningar som krävs enligt lag och annan information om dennes juridiska rättigheter och skyldigheter kan sändas till Kunden elektroniskt och att Kundens elektroniska signatur i avtal och dokument har samma verkan som om denne skrev dem i bläck.

A3. Vårduppdrag tillämpar strikta rutiner för att säkerställa att Tjänsten inte används för otillbörliga ändamål eller på annat sätt som strider mot Villkoren. Vårduppdrag kontrollerar alla Kunder löpande hos Socialstyrelsen samt andra berörda myndigheter. Dessa rutiner innebär att information om Kund hämtas från en tredje part. Skulle Kunden sakna nödvändig behörighet och kompetens har Vårduppdrag rätten att stänga av Kunden från Tjänsten. Avtalet kommer då med omedelbar verkan att upphöra att gälla.

Vårduppdrag förbehåller sig rätten att ensidigt modifiera rutinerna utan föregående förvarning. Vårduppdrag har ingen skyldighet att redogöra skälen till att en Kund nekats användning av Tjänsterna eller varför Vårduppdrag valt att säga upp Avtalet med Kund.

A4. Vårduppdrag avgör efter eget gottfinnande huruvida Kunden ska få tillgång till Tjänsten. Först efter att Vårduppdrag beslutat att ge Kunden tillgång till Tjänsten är Vårduppdrag bunden av Villkoren.

A5. Tjänsten tillhandahålls normalt dygnet runt, alla dagar i veckan. Vårduppdrag garanterar emellertid inte att Tjänsten är fri från fel eller avbrott under denna tid.

A6. Med jämna mellanrum utför Vårduppdrag underhåll på och uppgraderingar av Tjänsten, vilket kan resultera i avbrott, förseningar eller fel i denna. Vårduppdrag försöker att alltid meddela på förhand om planerade underhåll, men kan inte lämna några garantier att Tjänsten alltid kommer att tillhandahållas. Därtill kan Tjänsten innehålla fel och “buggar” som kan leda till avbrott och fel. Kunden är införstådd med detta och accepterar att Vårduppdrag kan komma att kontakta denne i syfte att hjälpa Kunden med Tjänsten och begära information kring specifikt Uppdrag och kunduppgift som behövs för att identifiera och åtgärda de eventuella felen.

A7. Kundens tillgång till Tjänsten är även beroende av tjänster från tredje part (som tillgång till internet samt användande av programvara som t.ex. BankID). Vårduppdrag har inget ansvar för sådana tjänsters utförande eller funktion, även om de skulle inverka på Kundens nyttjande av Tjänsten.

A8. Kunden ombedes att noggrant läsa igenom tillgängliga instruktioner om Tjänsten på Webbplatsen. Vårduppdrag är fritt från ansvar för Kundens felaktiga agerande i Tjänsten, innefattandes men inte begränsat till;

 • Felaktiga kunduppgifter (Kunduppgifter).
 • Ofullständig eller felaktig tidrapportering i Tjänsten.
 • Felaktig uppdragsbeskrivning och ersättningsnivåer för Uppdrag som Uppdragsgivare själv har skapat.
 • Felaktiga referensuppgifter.
 • Felaktiga uppgifter rörande Kundens utbetalningar och övriga kontaktuppgifter till Kunden, såsom telefonnummer, kontaktperson och adress.

Uppdragstagarna kontrolleras kontinuerligt av Vårduppdrag hos Socialstyrelsen samt andra berörda myndigheter. Vårduppdrag tar dock inget ansvar och lämnar inga garantier på att de inhämtade uppgifterna är korrekta och uppdaterade. Kunden ansvarar själv för att alla nödvändiga uppgifter vid var tid är korrekta och återges korrekt i Tjänsten.

För mer information gällande ansvar se punkt I.

A9. Vid tilläggstjänsten fakturering för Uppdragstagaren (Fakturering) innefattar Vårduppdrag inte hantering och support för Uppdragstagens inkassohantering.

Det är Uppdragstagarens ansvar att kontrollera fakturaunderlaget samt ange rätt fakturanummer till Vårduppdrag via Tjänsten.

Inte heller kan Vårduppdrag lämna några garantier på att inbetalningarna från Uppdragsgivaren sker i tid. Vid eventuell dispyt mellan Uppdragsgivare och Uppdragstagare gällande ersättning eller betalning kommer Vårduppdrag göra sitt yttersta för att komma med en lösning för alla berörda Parter. Läs mer under punkterna B,C samt I.

A10. Kunden accepterar Vårduppdrags tidrapportmall. Vårduppdrag kan inte ändra befintlig tidrapportmall. Mallen är utformad så att varje Uppdragsgivare ska kunna skapa en egen tidrapportmall med sina egna tidgrupper. Mallen som skapas av Uppdragsgivaren används sedan av Uppdragstagaren vid tidrapportering efter varje avslutad vecka. Mallen fungerar även som fakturaunderlag för Uppdragstagaren.

A11. Uppdragsgivaren ska efter mottagen tidrapport inom 7 arbetsdagar godkänna eller neka Uppdragstagarens tidrapport i Tjänsten.

Om Uppdragstagaren ej fått svar från Uppdragsgivaren gällande sin tidrapport efter svarsfristen på 7 arbetsdagar från och med inlämning, ska denne kontakta Vårduppdrag. Om Vårduppdrag inte lyckas kontakta Uppdragsgivaren inom 4 arbetsdagar föreligger s.k. tyst accept som innebär att Uppdragsgivaren har accepterat Uppdragstagarens tidrapport.

Vid nekande av tidrapport ska Uppdragsgivaren presentera en anledning till nekandet via Tjänsten. Uppdragstagaren ska då inom 7 arbetsdagar inkomma med material som styrker sitt tidrapporteringsunderlag. Om Kundparterna inte kan komma överens ombeds båda Kundparter att kontakta Vårduppdrag för att komma med en lösning.

A12. Skulle Uppdragsgivaren och Uppdragstagaren komma överens om andra ersättningsbelopp än som står i tidrapporten på Tjänsten måste både parter upplysa Vårduppdrag om detta skriftligen.

A13. Vårduppdrag kan när som helst revidera eller ändra i sin Tjänst. Vårduppdrag försöker alltid meddela Kunden om eventuella ändringar med rimligt varsel på Webbplatsen eller via e-post till den adress som Kunden angivit för registrering hos Vårduppdrag. Vårduppdrag förbehåller sig dock rätt att genomföra sådana förändringar med omedelbar verkan för att upprätthålla säkerheten i sitt system eller för att följa aktuella lagar och förordningar.

A14. Kund kan alltid lämna synpunkter eller idéer om Tjänsten via e-post eller telefonnummer som återfinnes på Webbplatsens kontaktsida. Vårduppdrag tar inte något ansvar för sådana synpunkter och idéer. Kunden har inte rätt till någon ersättning för synpunkter och idéer som lämnas till Vårduppdrag. Vårduppdrag kan fritt använda dessa idéer och synpunkter och tillgodogöra sig alla rättigheter hänförliga till dessa.

B. Ersättningsnivåerna på Tjänsten, Uppdragsavtal samt anställningsform

B1. Ersättningsnivåerna för Uppdragen mellan Uppdragsgivare och Uppdragstagare bestäms direkt av Kundparterna själva. Vårduppdrag kan komma med rekommendationer för ersättningsnivåer men tar inget ansvar för att dessa följs.
B2. Vårduppdrag tar inget ansvar för ersättningsnivåerna som visas på Tjänsten. Alla ersättningar för Uppdrag som visas på Tjänsten kommer direkt från Uppdragsgivare. Det är Uppdragsgivarens ansvar att kontrollera att uppgifterna är korrekta.

B3. Vårduppdrag tar inget ansvar för min/max taxan och ersättningsnivån som fyllts i av Uppdragstagare. Det är Uppdragstagarens ansvar att kontrollera att uppgifterna är korrekta. Det ligger också på Uppdragstagaren att kontrollera alla sina uppgifter innan denne ingår i Uppdragsavtal med Uppdragsgivaren via Tjänsten.

B4. Om ingenting annat överenskommits ingås samtliga Uppdragsavtal i Tjänsten direkt mellan Uppdragsgivare och Uppdragstagare.
B5. Betalningsvillkoren på fakturorna som skickas från Uppdragstagare till Uppdragsgivare bestäms av Uppdragstagare och ska följa de rådande lagar som gäller. Om ingenting annat överenskommit mellan Uppdragsgivare och Uppdragstagare är betalningsvillkoren 30 dagar.

B5. Vid eventuell dispyt mellan Uppdragsgivare och Uppdragstagare gällande ersättningsnivåer kommer Vårduppdrag att göra sitt yttersta för att komma med en lösning för berörda Kundparter.

B6. Skulle Kund upptäcka felaktigheter på sina uppgifter eller på sin Kundparts uppgifter utan att själv kunna rätta till dem, ska Kund höra av sig till Vårduppdrag via telefon eller e-post så att Vårduppdrag skall kunna rätta till uppgifterna. Aktuella kontaktuppgifter till Vårduppdrag hittas på Webbplatsen.

B7. Uppdragsavtalen kan skickas och signeras digitalt i Tjänsten eller via post. Som en garanti- och säkerhetsåtgärd kommer Vårduppdrag alltid behålla en kopia på Uppdragsavtalen.

B8. I samband med registreringen av sitt konto ska Uppdragstagaren ange om denne önskar arbeta som löntagare eller som konsult via eget bolag.

Uppdragstagare kan när som helst ändra dessa uppgifter inne på sitt Konto i Tjänsten.

B9. Uppdragstagare som önskar ta uppdrag som löntagare i Tjänsten måste ingå ett separat avtal med företaget Cool Company. Avtalet är speciellt framtaget för Vårduppdrags Kunder och gör det möjligt för Uppdragstagare att fakturera utan att ha ett eget företag. I sådana fall blir Cool Company avtalspart till Uppdragsgivare. Uppdragsgivare får innan uppdragsstart information gällande Uppdragstagarens anställningsform för att kunna formulera ett korrekt Uppdragsavtal. För mer information se bilaga: Cool Company.

B10. Vårduppdrag har rätten att använda sig av tredje part för digital avtalssignering på Tjänsten. Vårduppdrag har rätt att byta tredje part utan förvarning.

C. Uppdrag

C1. För att Uppdraget ska bli giltigt på Tjänsten måste Kundparter ingå i ett Uppdragsavtal med varandra. Uppdragsavtalet måste vara signerat av båda Kundparter. För löntagare gäller även avtalet med Cool Company. Läs mer under punkt B9.
C2. Uppdragsgivaren kan administrera och ändra status på sina skapade Uppdrag i Tjänsten.

C3. Avbokningar eller borttagande av intresseanmälan för ett specifikt Uppdrag som görs av Uppdragstagare innan denne ingått i Uppdragsavtal med Kundpart görs i Tjänsten. Detta ska ske i rimlig tid före uppdragsstart så att berörd Uppdragsgivare ska ges tid att hitta en ersättare till sitt Uppdrag.

C4. Avbokningar som görs av Uppdragstagare från ett redan avtalat Uppdrag ska ske i rimlig tid innan uppdragsstart så att berörd Uppdragsgivare ska ges tid att hitta en ersättare. Vid avbokning ska Uppdragstagare kontakta berörd Uppdragsgivare samt Vårduppdrag för att informera om detta. Avbokningen ska ske via e-post eller telefon som finns på Webbplatsen och i Tjänsten. Uppdragstagaren ombeds även att lämna skäl till avbokningen.

C5. Avbokningar som görs av Uppdragsgivare på ett redan avtalat uppdrag ska ske i rimlig tid innan uppdragsstart så att berörd Uppdragstagare ska ges tid att hitta ett nytt Uppdrag. Vid avbokning ska Uppdragsgivare kontakta berörd Uppdragstagare samt Vårduppdrag för att informera om detta. Avbokningen ska ske via e-post eller telefonnummer om finns på Webbplatsen och i Tjänsten. Uppdragsgivaren ombeds även att lämna skäl till avbokningen.

C6. Upprepande avbokningar från Uppdragstagare eller Uppdragsgivare kan resultera i avstängning från Tjänsten.

D. Villkor för meddelandefunktionen i Tjänsten

D1. Meddelandefunktionen gör det möjligt för Kundparter att kommunicera med varandra gällande frågor kopplade till ett specifikt Uppdrag (Meddelande). Uppdragstagaren måste anmäla sitt intresse till ett Uppdrag eller ställa en fråga gällande ett specifikt Uppdrag för att aktivera funktionen.

D2. Uppdragsgivare får endast skicka Meddelande och kontakta den Uppdragstagare som anmält intresse eller ställt en fråga gällande Uppdragsgivarens Uppdrag.

D3. Meddelanden som skickas i Tjänsten blir endast synliga för berörda Kundparter kopplat till det specifika Uppdraget. Meddelanden som publiceras blir omedelbart tillgängliga för den andra Kundparten i Tjänsten.

D4. Som en säkerhetsåtgärd sparas alla Meddelanden i Tjänsten av Vårduppdrag. Vårduppdrag har rätt att kontrollera Meddelanden vid misstanke om olämpligt agerande av Kund.

D5. Om ingenting annat överenskommits eller angetts är det förutsatt att det är kontohavare som publicerat Meddelandet. Allt ansvar på innehållet i Meddelanden ligger personligen på innehavaren till kontot.

D6. Missbruk av Meddelandefunktionen, användning av ovårdat språk i funktionen eller Meddelanden som på något sätt bryter mot lag eller Vårduppdrags policy kan leda till avstängning i Tjänsten.

D7. Kundpart som upptäcker Meddelanden som bryter mot lag eller Vårduppdrags policy uppmanas att kontakta Vårduppdrag via kontaktinformation som finns på Webbplatsen.

E. Priser och betalningsvillkor för användande av Tjänsten

E1. Tjänsten är kostnadsfri för Uppdragstagare.

E2. Vårduppdrag tar ut en serviceavgift (%) av Uppdragsgivare för varje förmedlat uppdrag i Tjänsten. Aktuella serviceavgifter hittas på Webbplatsen. Beloppet faktureras Uppdragsgivare en gång i månaden efter det att:

 • Uppdragstagaren utfört sitt arbete enligt aktuellt Uppdragsavtal.
 • Uppdragsgivaren godkänt Uppdragstagarens inlämnade Tidrapport för aktuellt uppdrag.

E3. Samtliga priser på Webbplatsen är angivna exklusive lagstadgad mervärdesskatt. Prisförändringar skall av Vårduppdrag meddelas Uppdragsgivare elektroniskt, skriftligt eller genom annan informationskanal som Vårduppdrag finner lämplig senast 3 månader innan prisförändringarna träder i kraft.

E4. Uppdragsgivare skall till Vårduppdrag betala utställd faktura inom 30 dagar från och med fakturadatum.

E5. Vid utebliven betalning från Uppdragsgivaren till Vårduppdrag äger Vårduppdrag rätt till dröjsmålsränta med 24% per år samt påminnelseavgift enligt lag.

F. Tredjepartsapplikationer och tredjepartstjänster

F1. Kunden bekräftar genom ingåendet av Avtalet att Vårduppdrag inte har något ansvar för eventuella tredjepartstjänster som görs tillgängliga genom Vårduppdrag eller inom Tjänsten. Kunden samtycker till att den inte kommer att använda några tredjepartsprogram på ett sätt som strider mot eller kränker någon annan Kundpart och att Vårduppdrag inte på något sätt är ansvarigt för sådan användning.

F2. Vårduppdrag har rätt att använda sig av tredje part för att kunna leverera Tjänsten. Vårduppdrags användande av tjänster och programvara från tredje part innefattandes men inte begränsat till;

 • Webbhosting
 • E-posthantering samt e-postutskick i Tjänsten
 • Domänhantering
 • Programmering och vidareutveckling av Tjänsten
 • Digital Avtalssignering
 • Signering via BankID
 • Online säkerhet
 • Programmering och vidareutveckling av Tjänsten

G. Kunduppgifter

G1. För att kunna använda Tjänsten är det nödvändigt för Kunden att lämna uppgifter om sig och sin verksamhet till Vårduppdrag, såsom firma, organisationsnummer, personnummer, fakturauppgifter, Kunduppgifter samt övriga uppgifter som är nödvändiga för att använda Tjänsten. För Uppdragstagare gäller även information om kompetenser, utbildning, referenser samt annan nödvändig information för att kunna använda Tjänsten.

G2. För att skydda Kundens uppgifter från otillbörlig eller obehörig användning och åtkomst har Vårduppdrag en speciell säkerhetsrutin. Vårduppdrag kan dock inte garantera att obehörig tredje part aldrig kommer att kunna kringgå beskrivna säkerhetsåtgärder eller använda Kundens uppgifter för otillbörliga ändamål. Kunden bekräftar att denne lämnar sina Kunduppgifter på egen risk. Kunden är ensamt ansvarig för att alla uppgifter som lämnas till Vårduppdrag är korrekta och vid var tid uppdaterade.

G3. Det är Kundens ansvar att se till att dennes inloggningsuppgifter och lösenord till Tjänsten förvaras säkert och att obehöriga inte tillåts ta del av dessa. Kunden förbinder sig att bevara sådana uppgifter så att de förblir otillgängliga för obehöriga. Skulle Kunden misstänka att någon obehörig fått tillgång till dennes inloggningsuppgifter ska Kunden omedelbart via telefon, e-post eller kontaktformulär på Webbplatsen eller i Tjänsten kontakta Vårduppdrag för att informera om detta. Likaväl ska Kunden kontakta Vårduppdrag om det förekommit obehöriga aktiviteter kopplade till dennes konto och anslutning till Tjänsten.

G4. Kund förbinder sig att inte sprida information som rör annan Kundpart.

G5. Kunden ansvarar för och garanterar att Tjänsten inte används för osann information som; arbetsuppgifter, arbetsförhållanden, arbetsbeskrivningar, oriktiga fakturor, ersättningsnivåer, tidrapporter samt att Kunden uppfyllt sina åtaganden gentemot Kundpart för det som fakturan avser.
G6. Vårduppdrag har inget ansvar för de tjänster eller varor som tillhandahållits av Kund. Kund ansvarar för och garanterar att de tjänster och varor som Kund säljer och fakturerar genom Tjänsten har kommit till Kundens ägo på ett lagenligt sätt.

G7. Kunden försäkrar att denne företräder sig själv och inte representerar någon annan i Avtalet med Vårduppdrag. Kunden ansvarar även att ingen annan privatperson eller företag har tillgång eller använder Kundens konto i Tjänsten.

G8. För att använda Tjänsten måste Kund skapa ett Konto. Vid registreringen av Kontot är Kund skyldig att ange korrekta och fullständiga Kunduppgifter. Så länge Kund är ansluten till Tjänsten är denne också skyldig att utan dröjsmål och löpande uppdatera Kunduppgifterna om de skulle komma att ändras. Om någon information är felaktig eller ofullständig, har Vårduppdrag rätt att rätta till uppgifterna, tillfälligt pausa Kundens konto eller avsluta och avbryta Kundens tillgång till Tjänsten.

G9. När Kunden registrerat sig för Tjänsten och godkänt Villkoren godkänner Kunden att Vårduppdrag kontroller denne i enlighet mot Socialstyrelsens register samt andra berörda myndigheter. Skulle Vårduppdrag upptäcka information som strider mot Vårduppdrags policy har Vårduppdrag rätten att neka Kunden tillgång till tjänsten och direkt stänga av Kunden utan att först kontakta Kunden.

G10. Kunden är skyldig att följa Vårduppdrags vid var tid gällande rutiner och säkerhetsinstruktioner för utformning av kontoregistrering, lösenord och andra inloggningsuppgifter, vilka återfinns på Webbplatsen och i Tjänsten.

H. Hantering av Kunduppgifter

H1. Vårduppdrag kommer inte att inhämta några Kunduppgifter eller uppgifter om hur Kunden använder Tjänsten förrän Kunden har accepterat dessa Villkor. Kundens samtycke till behandling av Kunduppgifter enligt Villkoren är en förutsättning för användningen av Tjänsten.

H2. Kunden samtycker till att bl.a. följande kategorier av Kunduppgifter behandlas av Vårduppdrag; E-postadress, fullständigt namn, personnummer, telefonnummer, adress, användarnamn, yrke, specialkompetens, utbildning, tidigare anställningar, uppgifter om referenser, faktureringsuppgifter, bankkontonummer, preferenser gällande önskvärd ersättning, uppgifter rörande arbetsschema och kalender, uppgifter som hämtas från öppna profiler på sociala nätverk som Kunden givit Vårduppdrag tillåtelse att hämta uppgifter från, exempelvis LinkedIn eller Facebook. För Uppdragsgivare tillkommer även information gällande vårdinstanser.

H3. Ändamålet med behandlingen av Kunduppgifter är att kontrollera dessa inför olika myndigheter samt Vårduppdrags policy, för att administrera och fullgöra ingångna avtal, för marknadsföringsändamål, affärsutvecklings- och produktutvecklingsändamål som exempelvis för att studera hur Tjänsten används och för vidareutveckling av Tjänsten samt för att fullgöra Vårduppdrags skyldigheter gentemot myndigheter och enligt lag. Kunduppgifter kan dessutom även komma att behandlas för direktmarknadsföringsändamål (endast av Vårduppdrag).

H4. Kunduppgifter kan komma att lämnas ut till Vårduppdrags leverantörer, samt till myndigheter i den mån det behövs för att Tjänsten skall fungera samt för att Vårduppdrag ska kunna verifiera Kundens identitet.

H5. Vårduppdrag lagrar Kunduppgifter under den tid som är längst av tio år räknat från utgången av det kalenderår Avtalet ingicks.

H6. Genom att acceptera dessa Villkor samtycker Kunden till att Vårduppdrag behandlar Kunduppgifter i enlighet med Villkoren.

H7. Kunden kan när som helst återkalla sitt samtycke till behandling av Kunduppgifter genom att skriftligen eller via telefon kontakta Vårduppdrag. Kunden är dock införstådd med att sådant återkallande automatiskt medför uppsägning av Avtalet och avstängning från Tjänsten. Kund kan även när som helst kontakta Vårduppdrag för att ta reda på vilka uppgifter Vårduppdrag behandlar om Kund.

H8. Vårduppdrag samlar även in uppgifter om den hårdvara som används när Kunden använder Tjänsten och övriga tekniska uppgifter förknippade med användandet. Exempel på tekniska uppgifter som behandlas är version av operativsystem, IP-adress eller annan unik identifiering av en dator, mobiltelefon eller annan enhet som används för att använda tjänsten. Vid inloggning på Webbplatsen behandlas också information om Kundens navigering på Webbplatsen, information om webbläsare och operativsystem samt information om tillbringad tid och utförda åtgärder på Webbplatsen samt uppgifter som i andra fall än som framgår av ovan är nödvändiga för att Vårduppdrag ska kunna fullgöra sina åtaganden enligt Avtalet.

I. Ansvar

I1. Vårduppdrag är ej ansvarigt för eventuella fel eller försummelser från Kundens sida. Kunden är själv ansvarig för alla medicinska bedömningar, råd och handlingar.

I2. Vårduppdrag är fri från ansvar för skada som åsamkats Kunden eller tredje man till följd av att:

 • Kunden eller någon Kunden svarar för lämnat felaktig eller bristfällig information till Vårduppdrag eller annan Kundpart.
 • Kunden eller någon Kunden svarar för användande av Tjänsten på ett eller annat sätt brutit mot Villkoren i detta Avtal, Vårduppdrags vid var tid gällande policy samt gällande lagar och föreskrifter.
 • Fel i Tjänsten, konflikt, kommunikationsfel eller annat för Vårduppdrag oförutsett hinder hos Vårduppdrag eller någon av Vårduppdrags samarbetspartners och leverantörer.
 • Force majeure, nya och ändrade lagar och avtal, förordningar, lagbud, myndighetsåtgärder, krigshändelse, strejk, lockout, bojkott, blockad, konflikt, kommunikationsfel, prisförändringar eller annan omständighet som Vårduppdrag inte skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit. Detta förbehåll gäller även om Vårduppdrag själv vidtar eller är föremål för konfliktåtgärd.
 • Andra hinder, försvårande eller förseningar till följd av omständigheter som ligger utanför Vårduppdrags kontroll.

I3. Vårduppdrag är inte i något fall ersättningsskyldig vare sig för direkt skada, utebliven vinst eller annan indirekt skada. Det sagda gäller för direkt skada såvida Vårduppdrag ej haft uppsåt eller gjort sig skyldig till grov vårdslöshet mot Kund.

I4. Vårduppdrags skadeståndsansvar är begränsat till det lägsta av ett prisbasbelopp.

I5. Krav på Vårduppdrag skall framföras till Vårduppdrag via e-post eller post eller på det sätt som framgår av Webbplatsen så snart Kunden blir varse om eller bör anses ha haft kännedom om anledningen att framställa krav och senast inom 14 dagar.

I6. Om Vårduppdrag har brustit i sina skyldigheter enligt Avtalet ska Vårduppdrag beredas möjlighet att utan oskäligt dröjsmål vidta rättelse.

J. Uppsägning av Avtalet och effekter vid Avtalets upphörande

J1. Detta Avtal löper tills vidare från och med dagen för Kundens godkännande av Avtalet. Vid uppsägning av detta Avtal tas Kundens uppgifter bort i Tjänsten.

J2. Uppsägning av Avtalet kan ske via telefon, skriftligt via post eller e-post. (Aktuella kontaktuppgifter till Vårduppdrag hittas på Webbplatsen.)

J3. Uppdragstagaren äger alltid rätten att säga upp detta Avtal och Tjänsten till omedelbart upphörande. I fall då Uppdragstagare redan ingått i Uppdragsavtal med Uppdragsgivare via Tjänsten påverkar inte Uppdragstagarens uppsägning Vårduppdrags avtal med Uppdragsgivaren.

J4. Uppdragsgivaren äger alltid rätten att säga upp detta Avtal och Tjänsten till omedelbart upphörande. I fall då Uppdragsgivaren redan ingått i framtida Uppdragsavtal med Uppdragstagare via Tjänsten har Vårduppdrag rätt att debitera Uppdragsgivaren avtalad serviceavgift för dessa.
J5. Vårduppdrag har rätt att säga upp detta Avtal och Tjänsten till omedelbart upphörande om;

 • Kunden i något hänseende bryter mot Villkoren inklusive användande av Tjänsten i strid med Villkoren.
 • Kunden försätts i konkurs eller kan antas vara på obestånd eller beläggs med näringsförbud.
 • Kunden dröjer med erläggande av betalning i mer än 30 dagar efter förfallodagen.
 • Vårduppdrag inte lyckas med att verifiera Kundens uppgifter.
 • Vårduppdrag blir varse om Kundens, felaktiga medicinska bedömningar, råd eller handlingar.

J6. Om Kund på något sätt begår lagbrott, missbrukar, felaktigt nyttjar eller annars vårdslöst använder Tjänsten, äger Vårduppdrag rätt att säga upp detta Avtal och Tjänsten med omedelbar verkan. Kunden förbinder sig vidare att inte heller återskapa, kopiera, vidareförsälja eller säga sig ha en relation med Vårduppdrag, Tjänsten eller någon del av den utan att ha ingått detta Avtal.

J7. Vårduppdrag har rätt att spärra Kundens tillgång till Tjänsten och säga upp Avtalet med omedelbar verkan om det framkommit sådana uppgifter rörande tekniska eller administrativa säkerhetsrutiner att det finns skälig anledning att befara att Kundens konto på Vårduppdrag kommer att missbrukas, eller det finns skälig anledning att anta att Kundens konto har missbrukats.

J8. Vid Vårduppdrags uppsägning av Avtalet av annan anledning än som avses i punkterna ovan är uppsägningstiden en månad.

J9. Vid uppsägning av Avtalet har Vårduppdrag, utöver vad som följer av svensk lag, ingen skyldighet att lagra eller tillhandahålla dokumentation eller annan information i samband med några Uppdrag, avtal mellan Kundparter eller andra transaktioner genomförda i Tjänsten.

K. Skrivelse och kontakt med Vårduppdrag

Skrivelser från Vårduppdrag till Kund formuleras på svenska eller engelska och skickas per e-post till den e-postadress Kund angivit vid registrering av Konto. Meddelande som på så sätt har sänts till Kund ska anses ha kommit denne tillhanda senast påföljande dag.

L. Överlåtelse av Avtal

Kunden har inte rätt att överlåta rättigheter eller skyldigheter kopplade till Avtalet, Tjänsten eller till sitt Konto till annan utan Vårduppdrags skriftliga godkännande. Vårduppdrag har rätt att helt eller delvis överlåta rättigheter och skyldigheter enligt detta Avtal till annan part utan Kundens samtycke.

M. Tillägg och ändringar i detta Avtalsvillkor

Vårduppdrag har rätt att från tid till annan göra tillägg till och ändringar i dessa Avtalsvillkor. Kunden ska underrättas om sådana ändringar eller tillägg senast en månad före ikraftträdandet. Om Kunden inte accepterar aviserade ändringar eller tillägg har denne rätt att säga upp Avtalet. Om Kunden inte underrättat Vårduppdrag om att denne inte godkänner ändringarna eller tilläggen före den dag de träder i kraft, anses Kunden ha godkänt dem.

Vårduppdrag har alltid rätt att med omedelbar verkan vidta de ändringar som föranleds av lag, skatter, förordning eller myndighetsbeslut eller av förordningar och regler och Kunden anses omedelbart bunden av sådana ändringar.

N. Tvist och lagval

Tvist angående tolkning och tillämpning detta Avtal som inte kan lösas efter förhandling mellan Kund och Vårduppdrag, ska avgöras i svensk allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans enligt svensk rätt.

O. Övrigt

O1. Skulle någon bestämmelse i detta Avtal eller del därav befinnas vara ogiltig, skall detta inte innebära att Avtalet i dess helhet är ogiltigt utan skall, i den mån ogiltigheten väsentligen påverkat parts rättigheter eller skyldigheter enligt avtalet, skälig jämkning av avtalet ske.

O2. Vårduppdrags Tjänst samt allt material på Webbplatsen är skyddat under svensk och internationell immaterialrätt. Så till vida Vårduppdrag inte uttryckligen säger annat, ska allt material vara antingen ägt av eller licenserat av Vårduppdrag.

O3. Varumärket och logotypen Vårduppdrag är skyddade och får ej kopieras eller användas utan lov. Bilder och texter som finns på Webbplatsens pressavdelning får användas fritt av press och media. Källa ska alltid anges.

 

Integritetspolicy

Innehåll

 1. Vårduppdrag Sverige AB är personuppgiftsansvarig
 2. Vilka typer av information samlar vi in?
 3. Information från andra källor
 4. Hur använder vi informationen?
 5. Samtycke till mejlutskick, direktmarknadsföring och fortsatt kontakt
 6. Hur länge sparas uppgifterna?
 7. Vem kan ta del av uppgifterna?
 8. Vi delar viss information inom ramen för samarbete med tredje part
 9. Var förvaras uppgifterna?
 10. Du har rätt att få veta vilka uppgifter vi har om dig
 11. Kontaktuppgifter till Vårduppdrag Sverige AB

 

Denna integritetspolicy innehåller information om hur vi hanterar dina personuppgifter. Vi uppmanar dig att läsa igenom den noggrant innan du samtycker till att vi behandlar dina personuppgifter. Vi på Vårduppdrag hanterar och skyddar din data inom ramen för GDPR.

 

 1. Vårduppdrag Sverige AB är personuppgiftsansvarig

Vårduppdrag Sverige AB är mycket glada att du valt att kontakta oss och använda våra tjänster, i och med det är vi också personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

 

 1. Uppgifter vi samlar in

När du registrerar dig via ett formulär eller besöker vår hemsida kan du bli ombedd att lämna ifrån dig information. Beroende på situation kan vi komma att be om följande personuppgifter:

 • Namn
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Vilket företag du arbetar för
 • Hemsideadress till ditt företag
 • Andra uppgifter såsom fritextfrågor eller formulärsvar
 • Teknisk data: den URL genom vilket du får åtkomst till våra webbsidor, din IP-adress och användarbeteende, typ av webbläsare, språk och information om identifiering och operativsystem.

 

 1. Information från andra källor

När du samtycker till att vi behandlar dina personuppgifter godkänner du även att vi kan komma registrera annan information om dig som du har lämnat till oss tidigare i andra sammanhang. Baserat på offentligt tillgänglig information kan vi även komma att komplettera dina registrerade uppgifter med bransch, ytterligare kontaktinformation, information om tidigare arbetsplatser eller arbetstitel.

Är du kund till oss kan vi komma att komplettera dina uppgifter med ytterligare kontaktinformation som du på annat sätt har registrerat.

 

 1. Hur använder vi informationen?

Informationen som du ger ifrån dig används för följande ändamål:

 • Sälj- och marknadsföringsaktiviteter i form av direktutskick eller telefonkontakt
 • Kundvård och informationsinsatser kring våra produkter
 • För att få statistik och underlag kring användarbeteenden för att förbättra vår hemsida och användarupplevelsen av den
 • Så att vi kan ge dig en mer personlig upplevelse och leverera produkterbjudanden och annat innehåll som du kan vara intresserad av

 

Därför ber vi om dina kontaktuppgifter:

 • Svara på förfrågningar
 • Skicka efterfrågat material, eller på annat sätt uppfylla det vi åtagit oss i utbyte mot att du skickar in dina uppgifter
 • Upprätta och bibehålla en säljdialog
 • Skicka information som kan vara av intresse för dig
 • Lägga till dig på utskickslistor för nyheter och annat innehåll du själv valt att ta del av

 

 1. Samtycke till mejlutskick, direktmarknadsföring och fortsatt kontakt

När du samtycker till att vi behandlar dina personuppgifter enligt de syften som är angina ovan samtycker du till att:

 • Vi behandlar dina personuppgifter enligt denna integritetspolicy
 • Vi kan skicka direktmarknadsföring till dig via e-post om våra produkter
 • Vi får kontakta dig via e-post eller telefon
 • Prenumerera på den typ av mejlutskick du själv har valt att tacka ja till. Du kan uppdatera dina prenumerationsinställningar och tacka nej till vidare utskick genom att följa den länk som du hittar längst ner i alla våra utskick, eller genom att kontakta oss direkt.
 • Vi kan dela dem med den kund som du valt att arbeta för.
 1. Så länge sparas uppgifterna

Vi behandlar bara personuppgifter så pass länge att vi kan uppfylla syftet för deras insamling, därefter raderar vi datan.

Har du en aktiv dialog med oss sparas dina uppgifter i 24 månader från den senaste interaktionen; därefter gallrar vi den data vi har registrerat om dig. En aktiv dialog definieras som att du under de senaste 24 månaderna har interagerat med Vårduppdrag Sverige eller representanter från Vårduppdrag Sverige AB via telefon, genom att besvara e-post, ladda ner material på webbplatsen eller registrera dig via ett formulär.

Har du samtyckt till behandling av dina personuppgifter i samband med att du tackat ja till regelbundna mejlutskick fortsätter vi behandling av dina personuppgifter till det att du avslutar din prenumeration. Därefter lagrar vi dina personuppgifter i 24 månader innan vi gallrar datan.

 

I fallet att du är anställd på ett företag som är kund till oss behandlar vi din data inom ramen för kundvård. För aktiva kundrelationer behandlar vi din data till dess att (1) du avslutat din anställning på företaget, eller att (2) företaget inte längre har en aktiv kundrelation med oss. När en kundrelation avslutats går vår lagring och behandling av dina uppgifter över till samma villkor som beskrivet i de två föregående styckena. Avslutar du din anställning på företaget ansvarar du själv för att meddela oss på angivna kontaktuppgifter så att vi kan gallra dina uppgifter.

 

 1. Vem kan ta del av uppgifterna?

Lämnade uppgifter kommer att vara tillgängliga för ett begränsat antal personer inom företaget alternativt den kund som du valt att arbeta hos.

 

 1. Vi delar viss information inom ramen för samarbete med tredje part

Vi säljer inte dina personuppgifter till tredje part. Finns det en pågående sälj- eller kunddialog mellan dig, oss och någon av våra samarbetspartners kan vi komma att dela information om dig i form av:

 • Namn
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Vilket företag du arbetar för

 

Har vi registrerat dina uppgifter i samband med ett event som vi genomför tillsammans med en extern part kan vi komma att överföra samma kategorier av personuppgifter som angivet ovan samt eventuellt svar på ytterligare formulärfrågor eller fritextsvar.

 

 1. Förvaring av uppgifterna

Uppgifterna kan komma att förvaras åt Vårduppdrag Sverige AB:s räkning i en eller flera av följande:

 • Servrar
 • CRM-system
 • Bokföringssystem
 • Kommunikationssystem (e-mejl)

 

 1. Du har rätt att få veta vilka uppgifter vi har om dig

Från och med den 25:e maj 2018 börjar den nya dataskyddslagen att gälla. Du har då rätt att få information om vilka uppgifter vi har om dig i form av ett registerutdrag. Du kan även begära att vi rättar felaktiga uppgifter eller raderar information om dig. Du har också rätt att dra tillbaka ditt samtycke för att vi behandlar dina personuppgifter. Drar du tillbaka ditt samtycke kommer vi att ta bort de uppgifter vi har om dig. Observera att radering av dina personuppgifter hos oss kan påverka leveransen av information inom ramen för en kundrelation, samt eventuellt påverka pågående dialoger.

Vill du dra tillbaka ditt samtycke, eller begära registerutdrag, rättning eller radering skickar du en förfrågan till kristian.magaliff@varduppdrag.se

 

 1. Kontaktuppgifter till Vårduppdrag Sverige AB

Vårduppdrag Sverige AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Har du frågor om vår behandling eller önskar komma i kontakt med oss för att utöva dina rättigheter hittar du våra kontaktuppgifter nedan:

 

Vårduppdrag Sverige AB
Sonja Kovalevskys Gata 4
113 66 Stockholm, Sverige
Telefonnummer: 08-409 022 10
Organisationsnummer: 559062-4911
E-postadress: kristian.magaliff@varduppdrag.se

 

Om webbplatsen

Webbplatsen är i byggd i syfte att hjälpa besökare hitta väsentlig information. I det här fallet att hitta lediga uppdrag om man redan arbetat inom vårdbemanning men även för de som aldrig gjort det tidigare. Sidan byggdes 2015 i CMS-verktyget WordPress av Webbyrå Galax i Stockholm. Webbyrån är välrenommerad och har genom åren genomfört hundratals framgångsrika webbprojekt.

 

Cookie policy

COOKIES PÅ VÅR SITE

Om cookies på på vår webbplats.

På varduppdrag.se använder vi oss av cookies för att kunna mäta antalet besökare. Vi använder oss av Googles egna analysverktyg, Google Analytics för att göra detta. Programmet sparar aldrig någon som helst personlig information om dig som besökare när du är på sidan. Skulle du vilja stänga av cookies kan du göra det i din webbläsare. Vill du läsa mer om cookies rekommenderar vi PTS webbplats.

Vi använder oss av Google Analytics cookies tillsammans med DoubleClick cookies för att spara information om tidigare besök till vår webbplats för att sedan kunna rikta annonser mot besökaren. Vi samlar aldrig någon personligt identifierbar information om besökaren, utan en cookie sätts bara på din webbläsare. Dessa annonser visas enbart i Googles, samt Googles samarbetspartners annonsnätverk.

Ni som besökare kan själva välja att inte visa annonser från Google Displaynätverk genom skriva om inställningar i Annonspreferenshanteraren. Det finns även ett verktyg framtagit av Google för att hantera hur cookies får sättas av Googles samarbetspartners och kunder. Här kan ni installera det webbläsartillägget.

 

VAD ÄR EN COOKIE?

(från pts.se)
En kaka (cookie) är en liten textfil som en webbplats begär att få spara på besökarens dator. Kakor används på många webbplatser för att ge en besökare tillgång till olika funktioner. Informationen i kakan är möjlig att använda för att följa en användares surfande på webbplatser som använder samma kaka.

Det finns två typer av kakor. Den ena typen sparar en fil under en längre tid på besökarens dator, kakan har då ett utgångsdatum. Den används till exempel vid funktioner som talar om vad som är nytt sedan användaren senast besökte den aktuella webbplatsen. När utgångsdatumet passerats raderas kakan när användaren återkommer till den webbplats som skapade den.

Den andra typen av kakor kallas sessionskakor och saknar utgångsdatum. Under tiden en användare är inne och surfar på en sida, lagras den här kakan temporärt i användarens dators minne exempelvis för att hålla reda på vilket språk denne har valt. Sessionskakor lagras inte under en längre tid på användarens dator, utan försvinner när användaren stänger sin webbläsare.

 

INSAMLING AV DATA

Vi använder oss av Google Analytics för att samla in data om vår trafik via DoubleClick-cookien, utöver den data som samlas in av Google Analytics standardimplementering. Vi har implementerat och använder oss av något som kallas annonsvisningar. De Google Analytics-funktioner vi har implementerat används främst i syfte för så kallad Remarketing. Vi använder oss således av Remarketing med Google Analytics för att annonsera på nätet. Google visar därför våra annonser på deras samarbetspartners sidor i form av både bildannonser, men även textannonser. Remarketing cookien fungerar som så att när en besökare har besökt vår sida så sätts en cookie i webbläsaren och när då besökaren besöker någon av Google samarbetspartners hemsidor så kan annonser visas till just den besökaren.

 

Besökare kan välja bort Google Analytics för visningsannonser och anpassa annonser i Googles Display-nätverk med hjälp Annonspreferenshanteraren.

 

Det finns även ett webbläsartillägg för att inte visa annonser som Google Analytics Opt-out. Ni hittar det här.